Kære brugere af rygesalt.dk. Jeg bliver desværre nødt til at lukke denne webside, da jeg ikke længere får den opdateret (og der er lidt udfordringer med copyright). Jeg lader den stå åben indtil den 1. april 2017, herefter lukkes den ned. Beklager de udfordringer det giver.

Forveksling fx -tion/sion eller ligge/lægge

Print

 

Comments are closed.